ข่าวสารงานกิจกรรม

 

 

 

tom1

15630518กำหนดเปิดการเรียน-การสอนภาคฤดูร้อน  ประจำปีการษึกษา 2559

15630518กำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส.

       ประจำภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559

15630518ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

15630518ปฎิทินการปฎิบัติงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Untitled-1

 

15630518รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยicon-new-Highlight

15630518ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา 

15630518ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน ๒  อัตรา

15630518ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

15630518ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู

15630518ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 206

15630518ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 206

15630518ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 20

15630518เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครู  รหัส 206  

15630518บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู

 15630518ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 106

15630518ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งครู รหัส 106 

   Untitled-2

 

 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

 

 

 


 

Additional information