โครงการวิทยาลัยอาชีวะสีขาวร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง
โครงการถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคารตุสาหกรรม ชั้น 3 วิทยาลัยการอาชีพแกลง
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน หลักสูตรวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 11 "สุดสาครเกมส์"
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯมหานคร
คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพแกลง นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้ดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง
อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดการศึกษา หลักสูตร ปวช.2556 และ ปวส.2557
ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จังหวัดระยอง
โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
ณ วัดชุมนุมใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

กิจกรรม/โครงการวิทยาลัยการอาชีพแกลง

 tom49

Untitled-1

15630518ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู

15630518ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 206

15630518ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 206 

15630518ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 20

 15630518เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครู  รหัส 206  

15630518บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู

 15630518ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 106

15630518ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งครู รหัส 106 new animated

   Untitled-2

 

 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

 

 

 


 

Additional information